Wat is Wizwijs ?

Wizwijs is de nieuwe rekenmethode van Zwijsen. Leren rekenen met Wizwijs is leren rekenen vanuit het kind. Wizwijs combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. Alle illustraties, het kleurgebruik en de opdrachten zijn 100% functioneel. Wizwijs staat voor uitgebreid oefenen, goed automatiseren en extra aandacht voor taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere rekenaars. Zo werkt Wizwijs doelbewust aan functionele én schoolse gecijferdheid. Want uiteindelijk moet iedere leerling een brede basis hebben om verder te leren: van vmbo tot vwo.

Wizwijs in het kort

  • Nieuwe rekenmethode van Uitgeverij Zwijsen
  • Een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8
  • Een hoger niveau voor élk kind
  • Veilig, compleet en uitdagend

Welk antwoord heeft Wizwijs op 9 thema’s in het rekenonderwijs?

1. De effectiviteit en kwaliteit van de instructie laten te wensen over.

Met Wizwijs behalen meer leerlingen de minimumdoelen: eind groep 6 het fundamentele niveau 1. Meer leerlingen bereiken streefniveau 1 aan het einde van groep 8. Wizwijs garandeert betere Cito-scores én een hoger eindresultaat.

2. Leerlingen behalen een te laag eindniveau.

Belangrijk is na te gaan welke van de rekenproblemen relevant zijn voor uw school. Houdt u er rekening mee dat een nieuwe rekenmethode u in staat moet stellen goed rekenonderwijs te geven aan álle typen leerlingen. En dat voor de komende 10 jaar!

3. Leerlingen oefenen te weinig en verkeerd.

Leerlingen oefenen en automatiseren via een minimum, basis- of pluslijn. Per lesblok maken de leerlingen automatiseringstoetsen. Extra oefenstof is beschikbaar via een online computerprogramma.

4. Leerlingen moeten te veel verschillende rekenmodellen aanleren.

Wizwijs maakt gebruik van een beperkt aantal effectieve rekenmodellen. Deze modellen zijn toepasbaar in verschillende rekendomeinen. De modellen groeien met de leerling mee tot in groep 8.

5. Rekenmethoden zijn te talig.

Wizwijs gebruikt beduidend minder tekst. De methode maakt onderscheid tussen rekentaal, contexttaal, instructietaal en communicatietaal. Wizwijs biedt hier structureel aandacht aan.

6. Methoden bieden onvoldoende samenhangende en doorlopende leerlijnen.

Wizwijs heeft als enige methode de rekendomeinen consistent geïntegreerd. In de handleiding is de leerlijn geheel uitgewerkt en in een schema vervat. Leerlingen zien de samenhang tussen de rekendomeinen.

7. Rekenmethoden zijn niet efficiënt.

Wizwijs bestaat voornamelijk uit verbruiksmateriaal. Leerlingen verspillen geen tijd aan het overschrijven, ze rekenen altijd in eigen boekjes. De domeinen meten en meetkunde en verbanden komen beter tot hun recht.

8. Rekenproblemen worden te laat gesignaleerd.

Wizwijs biedt altijd een helder (digitaal) overzicht van de vorderingen. Iedere 4 weken is er een voortgangstoets met een vaste verdeling over de domeinen. Voor het automatiseren is er een computerprogramma met automatiseringstoetsen.

9. Ouders snappen niet (meer) hoe hun kinderen leren rekenen.

Een ouderpagina in ieder werkboekje informeert ouders maandelijks over wat hun kind heeft geleerd en hoe. Thuis rekenen wordt leuk met 2 effectieve rekenspellen per blok.